Acceptabel Gebruiksbeleid

ACCEPTABEL GEBRUIKSBELEID

LEES DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT

Wat staat er in deze voorwaarden?
Dit beleid voor acceptabel gebruik beschrijft de inhoudsnormen die van toepassing zijn wanneer u inhoud uploadt naar onze website https://fanshop.feyenoord.nl/ (“onze site”), contact maakt met andere gebruikers op onze site, linkt naar onze site, of op een andere manier interactie heeft met onze site.


Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?
https://fanshop.feyenoord.nl/ is een website die wordt beheerd door J.Carter Sporting Club Ltd, handelend onder de naam Castore Sportswear. J. Carter Sporting Club Ltd is een in Engeland geregistreerde besloten vennootschap met ondernemingsnummer 09670915 en btw-nummer GB 220 5568 30 (in dit privacybeleid aangeduid als "Castore", "wij", "ons" of "onze"). Ons hoofdkantoor is gevestigd op 1 Central Street, te Manchester, M2 5WR.

U kunt hier contact met ons opnemen.

Door onze site te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit beleid accepteert en dat u ermee instemt hieraan te voldoen.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

We raden u aan een exemplaar van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van onze site.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van dit beleid.

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Controleer deze voorwaarden elke keer dat u onze site wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 02/09/2022.


Verboden gebruik
U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze Site niet gebruiken:
• Op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
• Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
• Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te proberen.
• Iemand pesten, beledigen, intimideren of vernederen.
• Om materiaal te verzenden, te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
• Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden.
• Om gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware nadelig te beïnvloeden of apparatuur.

U gaat ook akkoord:

 • Geen enkel deel van onze Site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden.
 • Niet zonder toestemming toegang krijgen tot, hinderen, beschadigen of verstoren van:
 • enig deel van onze Site;
 • alle apparatuur of netwerken waarop onze Site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze Site; of
 • alle apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

Interactieve diensten
We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site en in onze winkels, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Chatrooms
 • Prikborden
 • Winkel-ipads voor het vastleggen van e-mailgegevens.

Waar we een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijke informatie geven over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of het menselijk of technisch is).

We zullen ons best doen om eventuele risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij een interactieve dienst op onze Site gebruiken, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om moderatie van de relevante service (inclusief wat voor soort matiging te gebruiken) in het licht van die risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op enige interactieve dienst die we op onze site aanbieden, of deze te modereren, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen. , of de dienst nu wordt gemodereerd of niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. We adviseren ouders die hun kinderen toestemming geven om een interactieve dienst te gebruiken, dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's voor hen.

Waar we een interactieve dienst modereren, zullen we u normaal gesproken een manier bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem voordoen.


Inhoudelijke normen
Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze Site (Bijdrage) en op alle interactieve diensten die daarmee verband houden.

De Inhoudelijke Normen moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. De normen zijn zowel van toepassing op elk onderdeel van een Bijdrage als op het geheel ervan.

Castore zal naar eigen bepalen of een Bijdrage in strijd is met de Inhoudsnormen.

Een bijdrage moet:

 • Nauwkeurig zijn (waar het feiten vermeldt).
 • Oprecht zijn (waar het meningen vermeldt).
 • Voldoen aan de wet die van toepassing is in Engeland en Wales en in elk land van waaruit het is geplaatst.

Een bijdrage mag niet:

 • Lasterlijk zijn tegen wie dan ook.
 • Obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend zijn.
 • Pestend, beledigend, intimiderend of vernederend zijn.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Materiaal over seksueel misbruik van kinderen bevatten.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • Bedrieglijk zijn naar wie ander.
 • Een wettelijke verplichting jegens een derde partij schenden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Illegale inhoud of activiteiten promoten.
 • Minachtend voor de rechtbank zijn.
 • De privacy van een ander bedreigen, misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Een andere persoon lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.
 • Zich uitgeven voor een andere persoon of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of band met een andere persoon.
 • De indruk wekken dat de Bijdrage afkomstig is van Castore, indien dit niet het geval is.
 • Een partij bepleiten, promoten, aanzetten tot het plegen of helpen van onwettige of criminele handelingen, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.
 • Een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of redelijke gronden hebt om aan te nemen, dat leden van het publiek voor wie de verklaring is of zal worden gepubliceerd, waarschijnlijk zullen begrijpen als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing voor de commissie, voorbereiding of uitlokking van terroristische daden.
 • Advertenties bevatten of diensten of weblinks naar andere sites promoten.

Schending van dit beleid
Wanneer we van mening zijn dat er een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik heeft plaatsgevonden, kunnen we maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de Algemene voorwaarden waaronder u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze Site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een bijdrage die door u naar onze site is geüpload.
 • Uitgifte van een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de schending.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als wij redelijkerwijs menen dat dit noodzakelijk is of zoals vereist door de wet.

We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle actie die we kunnen ondernemen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De acties die we kunnen ondernemen zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.


Hoe dit contract kan worden overgedragen
We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op uw rechten onder deze voorwaarden.

De wetten van welk land zijn van toepassing op eventuele geschillen?
Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat de voorwaarden van dit beleid, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door het Engelse recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie zullen hebben, behalve dat als u een inwoner van Noord-Ierland bent, u ook een procedure in Noord-Ierland kunt aanhangig maken, en als u een inwoner van Schotland bent, u ook een procedure in Schotland mag aanspannen.

Als u een bedrijf bent, vallen de voorwaarden van deze polis, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onder het Engelse recht. We gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.