Algemene Voorwaarden Winactie

WIN 2 KAARTEN VOOR DE EREDIVISIE WEDSTRIJD FEYENOORD - PSV IN STADION DE KUIP EN EEN GESIGNEERD THUISSHIRT. 

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) aandachtig door. De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie. Door deel te nemen aan deze prijstrekking verklaart iedere deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

 1. ORGANISATOR
  • De organisator is: J. Carter Sporting Club Ltd (handelend onder de naam Castore), een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 09670915, met maatschappelijke zetel te 1 Central Street, Manchester, M2 5WR, Verenigd Koninkrijk,
 2. HOE DEEL TE NEMEN
  • De prijstrekking loopt van 12:00 uur (BST) op 23 NOVEMBER 2023 (de "Openingsdatum") tot en met 23:59 uur (BST) op 30 NOVEMBER 2023 (de "Sluitingsdatum") (de "Prijstrekkingsperiode") ,
  • Alle inzendingen voor de prijstrekking moeten uiterlijk om 23:59 uur op de sluitingsdatum door de organisator zijn ontvangen. Alle inzendingen voor de prijstrekking die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden automatisch gediskwalificeerd.
  • Om deel te nemen aan de prijstrekking hoeft u alleen maar alle gevraagde persoonlijke gegevens volledig in te vullen op het deelnameformulier (dat u hier kunt vinden: fanshop.feyenoord.nl) en een ingevuld deelnameformulier op te sturen vóór de sluitingsdatum.
  • Geen aankoop nodig, maar deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat er datakosten in rekening kunnen worden gebracht, afhankelijk van hun eigen individuele regelingen voor internettoegang.
  • De Organisator accepteert niet:
   • verantwoordelijkheid voor inzendingen voor de prijstrekking die tijdens het transport verloren, zoekgeraakt, beschadigd of vertraagd zijn, ongeacht de oorzaak, inclusief bijvoorbeeld als gevolg van een poststoring, defecte apparatuur, technische storing, systemen, satelliet, netwerk, server, computer hardware- of softwarestoring van welke aard dan ook; of
   • bewijs van verzending of verzending als bewijs van ontvangst van deelname aan de prijstrekking.
  • Door een deelname aan de prijstrekking in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.
  • Er worden geen andere manieren voor deelname geaccepteerd dan hierboven beschreven. Onvolledige inzendingen zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Prijstrekking en om inzendingen van de Website te verwijderen als deze niet in overeenstemming zijn met deze gedragsregels of anderszins in strijd zijn met de Voorwaarden.
 3. WIE KAN ER DEELNEMEN
  • De prijstrekking is alleen toegankelijk voor alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, behalve:
   • werknemers van de Promotor of zijn holding- of dochterondernemingen;
   • werknemers van agenten of leveranciers van de Organisator of zijn holding- of dochterondernemingen, die professioneel verbonden zijn met de Prijstrekking of de administratie ervan; of
   • leden van de directe families of huishoudens van (a) en (b) hierboven.
  • Door deel te nemen aan de prijstrekking bevestigt u dat u hiervoor in aanmerking komt en in aanmerking komt om de prijs te claimen. De Organisator kan van u verlangen dat u bewijs levert dat u in aanmerking komt voor deelname aan de prijstrekking.
  • De Organisator accepteert geen prijstrekkingsinzendingen die: (a) automatisch door een computer zijn gegenereerd; (b) voltooid door derden of in bulk; (c) onleesbaar zijn, zijn gewijzigd, gereconstrueerd, vervalst of waarmee is geknoeid; (d) fotokopieën en geen originelen; of (e) onvolledig.
  • Er is een limiet van één deelname aan de prijstrekking per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan.
  • De organisator behoudt zich alle rechten voor om u te diskwalificeren als uw gedrag in strijd is met de geest of bedoeling van de prijstrekking.
 4. DE PRIJS
  • De prijzen die kunnen worden gewonnen voor deze prijstrekking zijn als volgt:
   • er zal één (1) winnaar zijn van vier (4) algemene toegangsbewijzen voor de wedstrijd Feyenoord - Go Ahead Eagles Eredivisie in De Kuip die plaatsvindt op zaterdag 30 september 2023; En
  • Hotel- en reiskosten zijn niet inbegrepen en worden niet gedekt door de Organisator. De winnaar is verantwoordelijk voor het treffen van reis- en accommodatieregelingen rond het gebruik van de Prijs. Alle andere gemaakte kosten die verband houden met de vervulling van de Prijs zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaars.
  • De winnaar zorgt ervoor dat zowel hijzelf als eventuele gasten die hij of zij meebrengen naar de Wedstrijd zich verantwoordelijk zullen gedragen voor, tijdens en na het evenement, en u gaat ermee akkoord dat de Organisator niet aansprakelijk is als u en/of uw gast de toegang tot de Wedstrijd wordt geweigerd. Bij het gebruik van de Prijs zullen de winnaar en zijn/haar gasten zich gedragen op een wijze die niet gevaarlijk is voor zichzelf of het publiek, of op enigerlei wijze asociaal is, of die overlast of overlast veroorzaakt voor anderen.
  • De winnaar is verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de Prijs (zoals reisdocumenten, visa, verzekeringen) en deze kosten worden niet vergoed door de Organisator.
  • U accepteert dat deelname aan de Wedstrijd onderworpen is aan de eigen algemene voorwaarden, voorschriften en/of deelnamevereisten van de organisator van het evenement (inclusief medische vereisten). De Organisator is niet aansprakelijk als u of uw gast niet beschikbaar zijn op of rond de datum en/of tijd van de Wedstrijd zoals hem door de Organisator is medegedeeld.
  • U aanvaardt dat de beschikbaarheid, data en tijden van het evenement worden bepaald door de organisatoren van het evenement, waarover de Organisator geen controle heeft, tenzij de Organisator de organisator van het evenement is.
  • De Organisator is niet aansprakelijk als u of uw gasten de toegang tot het evenement wordt geweigerd om welke reden dan ook die aan u of uw gast kan worden toegeschreven.
  • Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Er is geen contant alternatief voor de prijs.
  • De Prijs is niet onderhandelbaar of overdraagbaar.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om ervoor te zorgen dat hij of zij de Prijs kan aanvaarden en gebruik kan maken van de Prijs. Om twijfel te voorkomen: de Organisator is niet aansprakelijk in het geval dat de winnaar en/of zijn/haar gast de toegang tot de locatie wordt geweigerd.
  • De prijs kan niet worden ingewisseld voor een andere prijs. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • De winnaar stemt ermee in de Prijs niet te verkopen, aan te bieden of te gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden (inclusief het plaatsen van een Prijs op een internetveilingsite).
  • De winnaar gaat ermee akkoord en aanvaardt - zodra de winnaar de Prijs heeft ingewisseld - dat alle belastingen of kosten met betrekking tot de Prijs voor zijn/haar rekening komen.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijs te wijzigen of in te trekken. De alternatieve prijs zal minstens een gelijkwaardige of grotere waarde hebben.
  • Prijzen die om welke reden dan ook niet worden ingewisseld, blijven eigendom van de Organisator. In geval van afwijzing van een Prijs komt de Prijs eveneens toe aan de Organisator.
 5. WINAAR
  • De winnaar wordt geselecteerd via een willekeurige trekking die plaatsvindt door een onafhankelijke persoon of door middel van een computerproces binnen 24 uur na de Sluitingsdatum. De Organisator zal de winnaar(s) binnen 24 uur na de trekking per e-mail op de hoogte stellen en instrueren hoe zij een Prijs kunnen claimen.
  • De beslissing van de Organisator is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.
  • De Organisator zal zo snel mogelijk na de prijstrekking persoonlijk contact opnemen met de winnaar, via het telefoonnummer of e-mailadres dat is opgegeven bij de inzending voor de prijstrekking. De Organisator zal geen contactgegevens wijzigen nadat het deelnameformulier voor de prijstrekking is ingediend.
  • De Organisator moet informatie publiceren of beschikbaar stellen waaruit blijkt dat er een geldige toekenning heeft plaatsgevonden. Om aan deze verplichting te voldoen, zal de Organisator de achternaam en provincie van de grote prijswinnaars en, indien van toepassing, kopieën van hun winnende inzendingen, sturen naar iedereen die op geldige wijze om dergelijke informatie vraagt via concierge@castore.co.uk of schrijft naar de Organisator op 1 Central Street, Manchester, M2 5WR (met een aan jezelf geadresseerde envelop) binnen één maand na de prijstrekkingsperiode.
  • Als u bezwaar heeft tegen de publicatie of beschikbaarstelling van uw achternaam, provincie en winnende inzending, neem dan contact op met de Organisator op het hierboven vermelde postadres. In dergelijke omstandigheden moet de Organisator de informatie en de winnende inzending op verzoek nog steeds verstrekken aan de Advertising Standards Authority.
 6. HET ACCEPTEREN VAN DE PRIJS
  • De Organisator zal alle redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar. Als de winnaar niet kan worden gecontacteerd of niet beschikbaar is, of de prijs niet binnen 7 dagen na de trekking heeft opgeëist, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende in aanmerking komende deelnemer, geselecteerd uit de juiste inzendingen die vóór de Sluitingsdatum zijn ontvangen. .
  • De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als u niet in staat bent de Prijs in ontvangst te nemen.
 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • Voor zover toegestaan door de wet, zijn de Organisator, zijn agenten of distributeurs onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk voor het vergoeden van de winnaar, of aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het deelnemen aan de actie. prijs, behalve wanneer deze wordt veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, zijn agenten of distributeurs of die van hun werknemers. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 8. DATA PROTECTIE & PUBLICITEITY
  • De Organisator verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen zoals uiteengezet in https://castore.com/pages/privacy-policy/ en https://feyenoord.fanshop.nl/pages/privacy-policy. Zie ook voorwaarde 4 en voorwaarde 5.5 met betrekking tot de bekendmaking van winnaars.
  • Door deel te nemen aan de prijstrekking, erkent u dat uw naam en e-mailadres beschikbaar zullen worden gesteld aan de Organisator..
 9. ALGEMEEN
  • Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze voorwaarden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de prijstrekking.
  • Als de Organisator redenen heeft om een deelnemer of derde partij te verdenken van bedrog, bedrog of frauduleus of onsportief gedrag van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de prijstrekking of een inzending), behoudt de Organisator zich het recht voor ( naar eigen goeddunken) om een deelnemer, inzending of persoon te diskwalificeren waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat deze verantwoordelijk is voor of geassocieerd is met een dergelijke activiteit.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijstrekking op elk moment ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
  • Op deze Voorwaarden is Engels recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.